Privacyverklaring

De Transformisten vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert je privacy. De laatste update van onze privacyverklaring gebeurde op 15 maart 2021. Meer info? Contacteer info@detransformisten.be.

 

 

Onze privacyverklaring

De Transformisten vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens: De Transformisten vzw, Edinburgstraat 26 1050 Brussel, info@detransformisten.be, 02 894 46 15.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de manier waarop De Transformisten omgaat met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Transformisten vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent in ieder geval:

 • Dat wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; die doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Dat de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Dat we vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Dat we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Dat we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (met jouw toestemming);
 • Dat we op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens en ze respecteren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Je persoonsgegevens worden door De Transformisten vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen (en opslaan, verzamelen of verwerken). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 • Het versturen van nieuwsbrieven (mits toestemming betrokkene): naam, voornaam, e-mailadres
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Transformisten vzw (uitvoeringsovereenkomst): naam, voornaam, e-mailadres, (evt. geboortedatum, postcode)
 • Wanneer je vrijwilliger wordt bij De Transformisten, registreren we jouw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail voor administratieve doeleinden.
 • Wanneer je als organisatie lid wordt van De Transformisten, registreren we je naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail voor administratieve doeleinden.
 • Bij publieke activiteiten laten wij vaak foto's maken door een (professionele) fotograaf. Je kunt steeds aangeven dat je niet gefotografeerd wil worden.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies. De websites van De Transformisten maken minimaal gebruik van cookies en die bevatten geen persoonlijke informatie.

 

Verstrekking aan derden van je gegevens

De gegevens die je aan ons communiceert, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.m. IT netwerk, ...);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met die partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dat wettelijk verplicht of toegestaan is.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt ten allen tijde het recht die toestemming weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordien.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De Transformisten vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Transformisten vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons aan jou te laten overdragen (of in jouw opdracht aan een andere partij). Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je om direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

De Transformisten vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen die wijziging steeds melden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 maart 2021 (bij de naamsverandering van Netwerk Bewust Verbruiken vzw naar De Transformisten vzw). Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar info@detransformisten.be als je die wil raadplegen.

 

Nog vragen over onze privacyverklaring? Aarzel niet om contact op te nemen met info@detransformisten.be of 02 894 46 15.